HOME      |       PRODUCTS      |        SERVICES       |        CONTACTS      |       MAP      |       NEWS
บริษัท เอส ทู ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
S2C COMPUTER CO.,LTD.
 
Copyright @ 2009, S2C Computer Co.,Ltd., All rights reserved.
  • รับปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์
  • วางระบบเครือข่ายทุกประเภท
  • จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • จัดหาโปรแกรมใช้งานทุกชนิด
  • บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
  • ระบบความปลอดภัยทุกชนิด
  • โปรแกรมบัญชี Express
..............................................................................................................

    บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากลูกค้า เกี่ยวกับการหาพนักงานบัญชี และใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส อยู่เป็นประจำ ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ ได้เป็นตัวกลางในการหาพนักงาน และ ให้บุคคลต่าง ๆ ที่ต้องการหางาน ได้พบกัน จึงจะจัดทำส่วนของการประกาศรับสมัครงาน และ การหางานขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูล ทั้งประกาศรับสมัครงาน พนักงานบัญชี ที่ใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสได้ และ บุคคลที่ต้องการหางานเป็นพนักงานบัญชี  ได้ส่งเมล์มายังบริษัทฯ ที่  s2c@s2ccomputer.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

    และสถาบันการศึกษาใด ที่ต้องการให้บรรยายเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์, โปรแกรมสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ทางบริษัทฯ ยินดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยเป็นไปเพื่อการศึกษาเท่านั้น


 
2. ช่างคอมพิวเตอร์
   ลักษณะงาน        - ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
               - ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
               - ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท
               - แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
               - ให้บริการลูกค้า ณ สำนักงานลูกค้า
               - ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  คุณสมบัติ        - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
               - วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส.
               - มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างดี
               - มีความเป็นระเบียบ, รอบคอบ
               - ขับรถ และ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ
               - มีอัธยาศัยดี
ประกาศรับสมัครงาน
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
   ลักษณะงาน        - รับโทรศัพท์
               - คีย์เอกสาร, พิมพ์เอกสาร
               - ประสานงานผู้มาติดต่อ
               - จัดเตรียมเอกสาร
               - ช่วยงานภายในสำนักงาน
  คุณสมบัติ        - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
               - วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส.
               - คีย์งานได้คล่อง
               - มีความเป็นระเบียบ, รอบคอบ
               - ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
               - มีอัธยาศัยดี
ส่งเมล์ที่ s2c@s2ccomputer.com